Identifisere sikre websteder

Hver gang du bruker et websted som behandler private eller økonomiske data, må du forsikre deg om at webstedet er sikkert.

Se etter et låsikon

Hvis et låsikon vises øverst i Safari-vinduet eller i adressefeltet, har webstedet et sertifikat. Webstedet bruker sertifikatet for å bekrefte overfor Safari at det er et legitimt websted, og at informasjon som utveksles, krypteres.

Klikk på låsikonet for å se innholdet av webstedets sertifikat.

Du finner mer informasjon om sertifikater her:

Kontroller adressen

Forsikre deg om at webstedets adresse begynner med «https» (i stedet for «http»).

Bruk en sikker tilkobling hvis det er mulig

Hvis webstedet ikke er sikkert, er det mulig at du fikk valget mellom sikker og ikke-sikker tilkobling da du logget deg inn på webstedet. Gå tilbake til påloggingssiden, og se etter en kobling for sikker pålogging. Selv om du ikke planlegger å vise privat informasjon, er det alltid best å bruke sikker pålogging når det er mulig, slik at du er sikker på at påloggingsinformasjonen og annen informasjon du sender, blir kryptert.

Identifisere sikre websteder